Altaterra Kft., numer spółki: 08-09-013626, Malom köz 1, 9431 Fertőd, Węgry („Altaterra”) udziela dziesięcioletniej gwarancji na swoje okna oraz kołnierze. Poniżej znajdują się warunki gwarancji.

 

I. Okres obowiązywania i przedmiot gwarancji

  1. Altaterra udziela użytkownikowi końcowemu1) dziesięcioletniej gwarancji na wszystkie okna do poddaszy Altaterra (za wyjątkiem okien wyłazowych do nieogrzewanych i niezamieszkanych poddaszy (cold room windows), w tym na oszklenie oraz kołnierze.
  2. Altaterra udziela użytkownikowi końcowemu dwuletniej gwarancji na okna wyłazowe do nieogrzewanych i niezamieszkanych poddaszy (cold room windows), rolety oraz akcesoria przeciwsłoneczne.

 

Gwarancja obejmuje wyżej wymienione produkty, które zostały dostarczone do pierwszego użytkownika końcowego2) po dniu 1 maja 2012 r.

 

II. Początek okresu gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili, kiedy nowy produkt zostaje dostarczony do pierwszego użytkownika końcowego.

Jeśli użytkownik końcowy nie jest w stanie udokumentować daty dostawy, Altaterra zastrzega sobie prawo do określenia daty rozpoczęcia okresu gwarancji na podstawie dokumentacji umożliwiającej określenie prawdopodobnej daty produkcji.

 

III. Zakres gwarancji

Gwarancja obejmuje wady3 produktu wynikłe z defektów materiałowych, produkcyjnych lub strukturalnych4).

W przypadku przedstawienia ważnej reklamacji w okresie obowiązywania gwarancji, odpowiedzialność Altaterra ograniczona będzie do nieodpłatnego dostarczenia zamiennika produktu albo jego części.

Jednakże, Altaterra ma prawo do naprawienia usterek w przypadku, gdy w opinii Altaterra taka naprawa jest możliwa. Altaterra nie ponosi odpowiedzialności za koszty demontażu starego produktu, przystosowania nowego produktu, montażu nowego produktu, ani podobne koszty.

POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W NINIEJSZYCH WARUNKACH, ALTATERRA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, KOSZTY I WYDATKI PONIESIONE BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO WYRÓWNANIA USZCZERBKU LUB ZAPŁATY ODSZKODOWANIA.

ALTATERRA NIE PONOSI ODOPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ANI STRATY POŚREDNIE ANI NASTĘPCZE, ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT INNEJ NIŻ WYNIKAJĄCA Z BEZWGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Altaterra nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną w wyniku niedbalstwa ani za szkodę spowodowaną czynem zabronionym lub umyślnie, ani innej odpowiedzialności w zakresie, w jakim takie wyłączenie lub ograniczenie jest nieważne, zabronione albo nieskuteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostarczenie produktów lub części zamiennych albo naprawa nie przedłuża pierwotnego okresu gwarancji.

 

IV. Pisemna reklamacja

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji, użytkownik końcowy zobowiązany jest złożyć w okresie obowiązywania gwarancji 5), pisemną reklamację dystrybutorowi, od którego nabył okno, albo - jeżeli to nie jest możliwe - firmie Altaterra, w terminie jednego miesiąca licząc od dnia, w którym użytkownik końcowy wykrył lub powinien był wykryć wadę.

 

V. Wyłączenia w zakresie gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: odbarwienia jakichkolwiek niewidocznych elementów, zmiany koloru lub wypłowienia spowodowanego przez słońce/skropliny/kwaśny deszcz/rozbryzg słonej wody lub jakiekolwiek inne warunki powodujące korozję lub zmianę materiału, jakichkolwiek odbarwień lub pogorszenia drewna z powodu niewykonania przynajmniej raz na 2 lata jego oczyszczenia i lakierowania na nowo, sęków w drewnie, naturalnej zmiany koloru drewna, stali i aluminium oraz nieznacznych nieregularności – w tym zmiany koloru szyby – które nie ograniczają w sposób znaczący widoczności ani nie wpływają na inne podobne parametry, bez względu na to, czy można je uznać za wady. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek wad ani uszkodzeń będących skutkiem bezpośrednio lub pośrednio: a) wadliwego montażu, t.j. montażu niezgodnego z instrukcją montażu lub (w przypadku braku takiej instrukcji) niezgodnego z dobrą praktyką zawodową, b) z nieprzestrzegania zalecanego obszaru instalacji, c) niewłaściwej obsługi lub użytkowania, d) zaniedbania w zakresie konserwacji opisanej w instrukcji użytkowania albo (w przypadku braku takiej instrukcji) zwykłej konserwacji, e) wykorzystania niepasujących części zamiennych albo akcesoriów (np. zasilacz), f) transportu albo innego rodzaju przemieszczania, g) modyfikacji produktów, h) działania siły wyższej i) innych wad i uszkodzeń, niewynikających z defektów materiałowych, produkcyjnych lub strukturalnych, z zastrzeżeniem że powyższa lista nie jest listą zamkniętą.

 

VI. Postanowienia różne

Obok postanowień niniejszej gwarancji, zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Może to wiązać się z faktem, że na skutek zastosowania takich przepisów, prawa przysługujące użytkownikowi końcowemu będą szersze aniżeli te przyznane mu na mocy niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ogranicza roszczeń przysługujących użytkownikowi końcowemu od dystrybutora, od którego użytkownik końcowy nabył produkt.

Niniejsza gwarancja podlega prawu węgierskiemu i zgodnie z tym prawem winna być interpretowana.

 

VII. Przypisy – Dodatkowe Wyjaśnienia

Przypis 1.
"Użytkownik końcowy" oznacza osobę fizyczną albo prawną, która jest właścicielem produktu i która nie nabyła go w celu odsprzedaży albo montażu w ramach prowadzonej działalności.

Przypis 2.
"Pierwszy użytkownik końcowy" oznacza użytkownika końcowego, który jako pierwszy nabył produkt od Altaterra, dystrybutora albo innej osoby fizycznej albo prawnej, która nabyła produkt od Altaterra w celu odsprzedaży albo montażu w ramach prowadzonej działalności.

Przypis 3.
Użytkownik końcowy może skorzystać z niniejszej gwarancji w przypadku wad istniejących zgodnie z wiedzą naukową lub techniczną na początku okresu obowiązywania gwarancji. Przyczyna wady musi występować w tym czasie.

Przypis 4.
Jakiekolwiek rozbieżności między normami obowiązującymi w momencie nabycia produktu (w tym np. normami, na podstawie których został przyznany znak CE) a wyglądem produktu, odpowiadającym normom obowiązującym w momencie jego wytwarzania, nie są uznawane za wady lub defekty objęte niniejszą gwarancją.

Przypis 5.
Obowiązek udokumentowania, że okres gwarancji nie upłynął spoczywa na użytkowniku końcowym.