Altaterra LTD. udziela 10 lat gwarancji na wszystkie okna dachowe i kołnierze. Aktualne warunki gwarancji opisane są poniżej.

 

OBSŁUGA GWARANCJI

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, które by mogły mieć wpływ na naszą strategię "niskich cen", firma Altaterra oczekuje od swoich Dystrybutorów, aby odegrali pewną rolę w realizacji gwarancji na swoim rynku. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom Altaterra i Dystrybutora będzie w stanie zapewnić właściwą obsługę klientów decydujących się na zakup naszych produktów.

I. PRZEDMIOT GWARANCJI
Firma Altaterra udziela użytkownikowi końcowemu 10 lat gwarancji na okna dachowe Altaterra i dożywotniej gwarancji na gradobicie dla zewnętrznej szyby hartowanej, oraz udziela użytkownikowi końcowemu 2 lata gwarancji na produkty FENSTRO™ jak również rolety i akcesoria przeciwsłoneczne Altaterra. Gwarancja na wspomniane produkty przysługuje wtedy, gdy zostały one dostarczone pierwszemu użytkownikowi końcowemu po dniu 1 listopada 2001 r.

II. POCZĄTEK OKRESU GWARANCYJNEGO
Okres gwarancyjny obejmuje okres od chwili dostarczenia fabrycznie nowego produktu pierwszemu użytkownikowi końcowemu.

III. ZAKRES GWARANCJI
Gwarancja obejmuje wady produktu wynikłe z defektów materiałowych, produkcyjnych3 lub strukturalnych4. Altaterra bierze odpowiedzialność tylko za takie wady i uszkodzenia produktu, które mogą wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

IV. PISEMNA REKLAMACJA
W ramach tej gwarancji użytkownik końcowy powinien w okresie gwarancyjnym5 złożyć pisemną reklamację Dystrybutorowi, u którego nabył dany produkt, albo - jeżeli to nie jest możliwe - firmie Altaterra, w terminie jednego miesiąca licząc od dnia, w którym użytkownik końcowy wykrył lub powinien wykryć wadę.

V. ZWROT CENY ZAKUPU
Na podstawie uzgodnień z firmą Altaterra, użytkownik końcowy zwróci produkt, a Altaterra zwróci cenę produktu podaną w katalogu Altaterra, ważną w chwili reklamacji. Jeżeli w chwili reklamacji produkt jest już wycofany ze sprzedawany, wtedy Altaterra zapłaci swoją cenę katalogową podobnego produktu.

VI. GWARANCJA NIE OBEJMUJE
Niniejszą gwarancją nie jest objęte: odbarwienie jakichkolwiek niewidzialnych elementów, zmiana koloru lub wypłowienie spowodowane przez słońce/skropliny/kwaśny deszcz/rozbryzg słonej wody lub jakiekolwiek inne warunki powodujące korozję lub zmianę materiału, jakiekolwiek odbarwienie lub pogorszenie drewna z powodu niewykonania przynajmniej raz na 2 lata jego czyszczenia i lakierowania na nowo, sęki w drewnie, naturalna zmiana koloru drewna, stali i aluminium, drobne defekty - w tym zmiana koloru szyby - które materialnie nie ograniczają widoku lub jakiekolwiek inne warunki, niezależnie od tego, czy można je nazwać wadą lub nie. Ponadto, nie są objęte gwarancją jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które pośrednio lub bezpośrednio wynikają:
a) z wadliwej instalacji, czyli instalacji wykonanej niezgodnie z instrukcją, a w przypadku nieistnienia takiej instrukcji niezgodnie z dobrą praktyką zawodową,
b) z nieprzestrzegania zalecanego obszaru instalacji,
c) z wadliwej lub niewłaściwej obsługi,
d) z zaniedbania konserwacji, opisanej w instrukcji użytkowania (a w razie braku takiej instrukcji ogólnie przyjętej konserwacji),
e) z użycia niekompatybilnych części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilacz),
f) z transportu lub innej formy manipulacji,
g) z modyfikacji produktu,
h) z siły wyższej,
i) inne wady i uszkodzenia, nie wynikłe z defektów materiałowych, produkcyjnych lub strukturalnych (powyższa lista nie jest wyczerpująca).
Niniejszą gwarancją objęte są jedynie produkty wymienione w pkt. "I. Przedmiot gwarancji". Firma Altaterra nie bierze odpowiedzialności za produkty stron trzecich, nawet wtedy, gdy są one pokazane lub sprzedawane razem z produktami przytoczonymi w pkt. "I. Przedmiot gwarancji".
Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że za produkt zapłacono zgodnie z warunkami płatności, ustalonymi dla produktu.

VII. RÓŻNE
Obok niniejszej gwarancji zastosowanie mają także obowiązujące przepisy prawa. Może to mieć taki efekt, że odnośnie pewnych zapisów końcowy użytkownik ma mocniejsze poparcie prawne, niż to by wynikało z niniejszej gwarancji. Gwarancja nie ogranicza praw, które przysługują końcowemu użytkownikowi wobec dealera, od którego produkt został zakupiony.

VIII. ADNOTACJE - WYJAŚNIENIA DOT. POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ
Adnotacja nr 1
"Końcowy użytkownik" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem produktu i nie nabył go w celu odsprzedania lub instalacji produktu w ramach działalności gospodarczej.
Adnotacja nr 2
"Pierwszy użytkownik końcowy " oznacza takiego użytkownika końcowego, który pierwszy nabył produkt od firmy Altaterra, dealera albo jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, która odsprzedaje lub instaluje produkt w ramach działalności gospodarczej.
Adnotacja nr 3
Uprawnienie z gwarancji powstaje, jeżeli wada została ustalona na podstawie wiedzy naukowej i technicznej na początku okresu gwarancyjnego. Ponadto, powinna istnieć w tym czasie także przyczyna powstania tej wady.
Adnotacja nr 4
Jakiekolwiek rozbieżności między normami ważnymi w momencie nabycia produktu (w tym np. normami, na podstawie których znak CE został przyznany) a wyglądem produktu, odpowiadającym normom obowiązującym w momencie jego wytwarzania, nie są uznawane za wady lub defekty objęte niniejszą gwarancją.
Adnotacja nr 5
Końcowy użytkownik odpowiada za udokumentowanie, że okres gwarancji jeszcze nie upłynął.